استاندار اصفهان تاكيد كرد:

مديران دستگاه هاي اجرايي مكلفند برش استاني اقتصاد مقاومتي را تهيه و تدوين كنند

دكتر رسول زرگرپور اظهارداشت: مديران دستگاه هاي اجرايي مكلفند سياست هاي 24 گانه ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي اقتصاد در خصوص عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي را به دقت مرور كنند و در قالب مصوبات فرادستي برش هاي استاني را در هر دستگاه تهيه و تدوين كنند.

آخرین اخبار

تبلیغات