طب الرضا(ع)

برنامه غذايي امام رضا علیه السلام برای مهر ماه

حسينعلي پورافضلی: در توصيه هاي پزشكي امام رضا عليه السلام تغذيه آنقدر مهم است كه براي هر ماه برنامه غذايي خاصي در نظر گرفته شده است. مطابق اين توصيه ها، ايلول كه تقريبا مصادف با مهرماه شمسي است داراي ويژگي هاي خاصي است.

آخرین اخبار

تبلیغات