مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

آمار زنان سرپرست خانوار رو به افزایش است

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: آمار زنان سرپرست خانوار روندی رو به افزایش دارد و سن آنها روندی رو به کاهش دارد که امروز زنان سرپرست خانوار نیازمند برنامه نوین و روزآمد هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات