مدیر امور برق غرب شرکت توزیع برق اصفهان؛

کاهش 65 درصدی زمان خاموشی ها در سال جاری

مدیر امور برق غرب شرکت توزیع برق اصفهان از کاهش 65 درصدی زمان خاموشی های سال جاری نسبت به سال 95در این منطقه خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات