مدیریت اداره مخابرات مراکز تابعه استان طی بازدید از شهر حسن آباد گفت:

نارسایی های مربوط به اینترنت پر سرعت بر طرف خواهد شد

مدیریت اداره مخابرات مراکز تابعه استان گفت: ایجاد اینترنت پرسرعت در رامشه– اسفنداران و مالواجرد از توابع جرقویه علیا در اولویت خواهد بود و در شهر حسن آباد نیز نارسایی های مربوط به اینترنت پر سرعت بر طرف خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات