نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد

2ویژگی شخصیتی که طول عمر را افزایش می دهد

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که سرسختی و خوش‌بینی دو ویژگی کلیدی اثرگذار بر افزایش طول عمر هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات