حقوق کیفری اسلام نیز بر مبنای احترام و کرامت؛

بررسي منع شکنجه در حقوق اسلام و ایران

شکنجه موجب شکستن هنجار های اجتماعی می شود و سیستم جزایی حاکم بر مردم را که باید مامن و ملجاء ستمدیدگان باشد به چالش می گیرید و آنرا از اعتبار می اندازد.

آخرین اخبار

تبلیغات