در منطقه جرقويه عليا

برداشت چغندر در مزارع منطقه جرقويه عليا آغاز شد

منطقه جرقويه عليا هر ساله نياز چغندر تعدادي از دامداري های مناطق هم جوار را تامين مي كند.

آخرین اخبار

تبلیغات