در منطقه جرقویه علیا:

برداشت پنبه از مزارع جرقویه علیا آغاز شد/ تصاویر

هر ساله در اواخر مهرماه برداشت پنبه از مزارع جرقویه علیا آغاز می شود.

برداشت پنبه درمنطقه جرقويه عليا

برداشت پنبه در مزارع منطقه جرقويه عليا آغاز شد

در منطقه جرقويه عليا برداشت پنبه هر ساله در اوايل آبانماه شروع مي شود كه اين كار به صورت مشارکت گروهی زنان و مردان این منطقه صورت می گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات