معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان

توزیع آب بين کشاورزان به مدت یک ماه/نبض زاینده‌رود كُند مي‌زند

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: در شرایط کنونی نمی توان همچون گذشته زاینده رود را پرآب ببینیم مگر اینکه اقدامات اساسی در زمینه طرح های انتقال آب بین حوضه ای و همچنین کاهش مصارف انجام شود.

آخرین اخبار

تبلیغات