گزارشی از جمع کشاورزان شرق اصفهان؛

کشت و زرعی که قربانی برداشت های بی رویه استان های بالا دست زاینده رود شد

کشاورزان حاضر در جلسه هر یک دردی مشترک را در دل داشتند و هنوز پس از دو سال چشم انتظار، مژده ی اجرای مصوبات 9 ماده ای شورای عالی آب بودند.

آخرین اخبار

تبلیغات