در اتفاقی نادر رخ داد؛

برداشت قارچ 1.5 کیلویی در ورزنه/ تصاویر

رضا ابراهیمی کشاورز ورزنه ای، تعدادی قارچ یک و نیم کیلویی برداشت کرد که در نوع خود نادر است.

آخرین اخبار

تبلیغات