در منطقه جرقویه علیا:

برداشت جو در مزارع جرقویه علیا آغاز شد

کشاورزان منطقه جرقویه علیا برداشت جو از سطح مزارع خود را آغاز کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات