مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان

اصفهان تا پایان امسال شهری بدون متکدی

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: با تعيين وظایف هر نهاد، سازمان و اداره در زمينه جمع آوری متكديان، تا پايان امسال، شهر اصفهان به صورت رسمی به شهر بدون متكدی تبديل خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات