برخورد زننده عضو شورای شهر با مجری یک برنامه

برخورد زننده عضو شورای شهر با مجری یک برنامه با پادر میانی محمد مهدی تند گویان پایان یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات