برترین هیاتهای ورزشی سال 93 شهرستان اصفهان معرفی شدند

با برگزاری جلسه مشترک هیات های ورزشی شهرستان اصفهان در پایان سال 1393 برترین های ورزشی شهرستان اصفهان در سال 1393 معرفی شدند.

برترین هیاتهای ورزشی سال 93 شهرستان اصفهان معرفی شدند :

معرفی هیات فوتبال شهرستان اصفهان به عنوان فعال ترین هیات در شرق اصفهان

با برگزاری جلسه مشترک هیات های ورزشی شهرستان اصفهان در پایان سال 1393 برترین های ورزشی شهرستان اصفهان در سال 1393 معرفی شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات