بعد از ۳۱ سال انتظار؛

شهید ورزنه ای به آغوش خانواده باز می گردد

برادر شهید بوجاری گفت: به دلیل سالها چشم انتظاری پدر و مادرم مسئولین تهران قبول کردند که بدون معطلی و برگزاری مراسم در تهران، پیکر شهید را به اصفهان انتقال دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات