تامین بذر سال زراعی آینده کشاورزان اصفهانی

مدیر تولیدات گیاهی سازمان نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان از ثابت بودن نرخ بذر گندم و جو تا پایان امسال خبرداد.

آخرین اخبار

تبلیغات