برنج هسته ای دستاورد جدید دانشمندان ایرانی

تحقیقات دانشمندان جوان ایرانی برای تولید برنج هسته ای به نتیجه رسید.

آخرین اخبار

تبلیغات