امام جمعه شهر نصر آباد گفت:

ماهواره منشاء بدعت و تعریض آن در جامعه است

امام جمعه شهر نصر آباد جرقویه سفلی گفت: گسترش ماهواره ها در بین خانواده ها در به وجود آمدن و نشر بدعت ها در مراسم مذهبی نقش اساسی دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات