گام های رسیدن به رضایت از زندگی؛

چگونه در برابر بدرفتاری دیگران رفتار کنیم؟/ مهم ترین راز آرامش در زندگی زناشویی چیست؟

علت اینکه می گوییم که برای رضایت از زندگی شروط زیادی نگذارید این است که تحقق این شرایط مشخص نیست  پس اگر برای رضایت از زندگی بخواهیم منتظر شرایط مطلوب باشیم، معلوم نیست این شرایط محقق شود پس باید بدون شرط از زندگی راضی باشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات