خصوصی سازی مدرسه ها

زمزمه های خداحافظی با تعلیم و تربیت مدارس / خصوصی سازی بلای جان مدارس کشور

یکی از استثنائات و مهم‌ترین موارد خصوصی سازی در نگاه آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد مدرن) بخش آموزش و پرورش است که نباید به دنبال آن بود.

آخرین اخبار

تبلیغات