مسؤول بسیج اساتید دانشگاه اصفهان:

سیاست‌های کنترل تورم دولت به اشتغال ضربه زد/ تمرکز دولت بر بخش‌های مولد و کاربر

مسؤول بسیج اساتید دانشگاه اصفهان گفت: دولت باید حرکت به سمت فناوری و تولید کاربر را در مقابل فناوری سرمایه‌بر تقویت و در این رابطه برنامه مدونی ارائه کند.

آخرین اخبار

تبلیغات