تحلیلی بر تاثیر افشای فیش های حقوقی بر نگاه مردم

بعد مثبت ماجرای فیش‌گیت؛ زنده شدن امید مردم به رسانه‌ها

همین رسانه هایی که در این سال ها با انواع فشار ها از احکام شورای عالی امنیت ملی و بخشنامه معاونت مطبوعاتی به سکوت در مورد موضوعات مهم و مختلف کشور مجبور شده اند و دامنه سکوتشان روز به روز بیشتر و بیشتر شده است. همین خبرنگارهایی که حتی نمی‌توانند در چالش فیش حقوقی شرکت کنند؛ چون اصلا قرارداد و فیشی ندارند که در آن حقوق شان را نوشته باشد!

آخرین اخبار

تبلیغات