مدیر آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان به شهروندان هشدار داد:

از دودکش های فنری برای خروج دود بخاری استفاده نکنید

مدیر آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان گفت: متأسفانه بعضی از شهروندان برای بخاری های منزل خود به جای لوله های گالوانیزه از دودکش های فنری که برای هود آشپزخانه مناسب است استفاده می کنند که این کار بسیار خطرناک است.

آخرین اخبار

تبلیغات