مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان اصفهان

سرنوشت نامعلوم 50 تن پسماند ویژه/گاوخونی بحران ملی است

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان اصفهان گفت: روزانه ۵۰ تن پسماند ویژه در استان تولید می شود، که سرانجام آن ها مشخص نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات