ظهور سریال‌های‌ استراتژیکی از چه‌ زمانی آغاز می‌شود؟

۲۴ ساعت مهندسی فرهنگی به شیوه آنگلوساکسون‌ها/ رسانه ها و خدمت به مراکز قدرت و ثروت

در سال ۱۳۸۸ جمهوری اسلامی ایران درگیر اغتشاشاتی شد که به ظاهر در اعتراض به نتیجه انتخابات صورت می گرفت اما در اصل ماحصل برنامه ریزی های مستمر دشمنان مردم بود؛ همان طور که طی به اصطلاح بحران داخلی سوریه که کمی بعد از فتنه۸۸ آغاز شد، تونل هایی زیرزمینی به دست آمد که تاریخ حفر آنها به یک دهه قبل باز می گشت!

آخرین اخبار

تبلیغات