راه‌کارهای بادی، بهانه‌هایی واهی در بحران آلودگی هوا

بهانه پشت بهانه، حرف پشت حرف، دلیل بعد دلیل، آلودگی پشت آلودگی و سرانجام راه حلی که به نظر تعجب آور می‌آید؛ باد و باران راهکار موقت عبور از بحران آلودگی.

آخرین اخبار

تبلیغات