مدیرکل آموزش ‌و پرورش اصفهان:

اصفهان، سومین استان باسواد کشور است

مدیرکل آموزش ‌و پرورش استان اصفهان گفت: استان اصفهان با ۹۵.۴۶ درصد باسوادی پس از مازندران و سمنان در رتبه سوم باسوادی در کشور قرار دارد.

آخرین اخبار