شهرک گلخانه ای پیشنهادی در ادامه خشکسالی

با استمرار خشکسالی در استان اصفهان می بایست راه حلی اساسی برای پیدا کردن این مشکل به وجود آید تا بتواند در راستای شغل های جایگزین منبع درآمد خانواده ها باشد.

آخرین اخبار