عکسی برای شرمندگی

عکسی که می بینید، یکی از بانوان شیعه بحرینی را نشان می دهد که گرفتار مزدورانِ رژیم آل خلیفه شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات