در دومین گرده همایی ریئس بانوان هیات فوتبال تابعه شهرستان اصفهان:

بانوان منطقه شرق اصفهان الگوی کامل بانوی محجبه ورزشکار می باشند

جعفری دبیر هیات فوتبال شهرستان اصفهان گفت: بانوان منطقه شرق اصفهان الگوی کامل از یک بانوی ورزشکار با حجاب می باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات