کنگره قرآنی مدارس استعدادهای درخشان دختران کشور در اصفهان آغاز به کار کرد

کنگره قرآنی مدارس استعدادهای درخشان دختران کشور در اردوگاه شهید بهشتی باغ ابریشم اصفهان آغاز به کار کرد.

آخرین اخبار