اصلاح طلبان در اندیشه پارلمان در سایه

پروژه‌ای که حجاریان برای اصلاح طلبان استارت زد/ همه دلایلی که اصلاحات به پارلمان در سایه می اندیشد

پارلمان در سایه می تواند ضمن ایجاد محدویت های جدی برای عارف؛ او را نیز به نوعی تحت سیطره یک جریان بالا دستی در جریان اصلاح طلب قرار دهد.

آخرین اخبار