امام جمعه شهر ورزنه:

برنامه های کمیته 5 نفره آب بسیار دقیق و کارشناسانه است

امام جمعه ورزنه گفت: فعالیت و برنامه های کمیته 5 نفره آب بسیار دقیق، کارشناسانه و کاربردی ا ست.

آخرین اخبار