بازدید میدانی مدیرکل آموزش و پرورش استان از مدارس جرقویه علیا/ تصاویر

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و همراهان از منطقه جرقویه علیا بازدید کردند

آخرین اخبار