مدیریت کشاورزی شهرستان اصفهان در بازدید از جرقویه علیا:

طرح یکپارچه سازی مزارع را مد نظر قرار دهید

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: با وجود خشکسالی و کمبود آب باید طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی را مد نظر قرار داد.

آخرین اخبار