گزارشی از تنش آبی زاینده رود و اثرات در پایین دست:

نوسانات آبی در مسیر رودخانه نارضایتی کشاورزان پایین دست را به همراه دارد

امام جمعه شهر ورزنه گفت: بعضی برداشت ها وضعف نظارت باعث شده که به پایین دست آب کمتری برسد و ما شاهد نوساناتی هستیم که نگرانی کشاورزان عزیز را در برداشته است.

آخرین اخبار