توکلی:

با اعمال شدیدترین بازدارنده های قانونی نمی توان آمار تصادف را کاهش داد

متخصص و استاد آئین نامه راهنمایی ورانندگی اصفهان گفت: تا زمانیکه آموزشهای رانندگی در سطح استان کیفی‌سازی نشود با اعمال شدیدترین ابزارهای بازدارنده قانونی نیز نمی‌توان آمار تصادفات را کاهش داد.

آخرین اخبار