اصولگرایان بخوانند که در تهران با چه پدیده ای رو به رو هستند؟

بازخوانی غفلت 26 ساله در شبکه‌سازی اجتماعی

با گذشت قریب به 6 سال از شکست فتنه صهیونیستی- آمریکایی سبز، هنوز پرده‌های بسیاری از این پروژه بزرگ که حاصل هما‌وردی بی‌نظیری از مجموعه قدرت‌های بزرگ جهانی بر ضد جمهوری اسلامی ایران بود، پنهان باقی مانده است.

آخرین اخبار

تبلیغات