امام جمعه موقت شهر هرند:

سرداران دیپلماسی هسته ای چطور اجازه بازجویی از دانشمندان هسته ای را خواهند داد

امام جمعه هرند با توجه به گرانی اخیر بنزین متذکر شد: گران شدن بنزین که باعث بعضی ازشایعات در کشور شد اگر با تدبیر و برنامه انجام می گرفت بهتر بود.

آخرین اخبار