تشكیل نهاد بازار آب، فرصتی بهینه برای حل مشکلات زاینده رود؛

«شفافيت اطلاعات و رفتارهای عقلايی» اصول اساسی در بازار آب اصفهان

بر پايـه اصل شفافیت اطلاعات، حقابه داران از وضعيت بازار آب مطلع مي شـوند و بـه راحتي در عدم مصرف يا صرفه جويي آب تـصميم اقتـصادي مي گيرند و آب مازاد را مي فروشند.

آخرین اخبار