عبداللهی مطرح کرد؛

چگونگی وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻰ در اﻳﺎم روزه داری

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: زﻳﺎده روى در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪى در وﻋﺪه اﻓﻄﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﻰ و تضعیف ﺳﻴستم اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻰ‌ﺷﻮد.

آخرین اخبار