مهدی نجفی:

آزادی در عقیده؛ مهمترین شاخص واقعه ی مباهله

واقعۀ مباهله به عنوان سند حقانیت اسلام در میان دیگر پیروان الهی مورد نظر است، واقعه ای که می تواند پرده از دروغ ها و تحریفات دشمنان اسلام بر کشد و توطئه های رسانه های غربی در اسلام هراسی را خنثی نماید.

آخرین اخبار