اعتیاد آنلاین خطری در کمین انسان های دائم آنلاین

چه خطرات و آسیب های در کمین انسان های دائم آنلاین است؟

گذران بیش از حد زمان در اینترنت باعث به وجود آمدن افرادی شده است که به آن ها «آدم های دائم آنلاین» می گویند.

آخرین اخبار