مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان

ایستگاه های هیدرومتری در مسیر زاینده رود نصب می شود

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان از نصب ایستگاه های هیدرومتری در طول زاینده رود به منظور محاسبه نیاز اکولوژیکی برای تعیین حق آبه محیط زیستی این رودخانه خبرداد.

آخرین اخبار