طرح موضوع به پنجمین روز خود رسید؛

خواسته کارگران شرکت کیسون در ایستگاه راه آهن شهر ورزنه از مسئولان/ تصاویر

کارگران شرکت کیسون ( اجرا کننده پروژه دو خطه کردن راه آهن شبنم –مشک ) در ایستگاه راه آهن شهر ورزنه پنجمین روز طرح خواسته خود از مسئولان را پشت سرگذاشت.

آخرین اخبار