وقتی که درب زندان باز شد اما هیچ کس توان فرار نداشت!

چنان ضعیف و ناتوان شده بودیم که اگر می گفتند آن طرف سیم های خاردار خانه تان است، میلی به رفتن نشان نمی دادیم. جرأت داشتیم، اما قدرتی برای ایستادن نداشتیم.

آخرین اخبار