کارهایی که باید پس از تصادف و عمل کردن ایربگ‌ها انجام دهیم

همان‌طور که می‌دانید رانندگی با خودرو همیشه با خطرهای فراوانی روبه‌روست و نمی‌توانیم واقعیت رخداد تصادف در خیابان‌ها و جاده‌ها را نادیده بگیریم.

آخرین اخبار