مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد

ایران روی کمربند زلزله آلپ-هیمالیا و کمربند خشکسالی جهانی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در کشور روی دو کمربند زلزله آلپ-هیمالیا و کمربند خشکسالی جهانی هستیم و بحث سازگاری با خشکسالی که در دولت مطرح هست

آخرین اخبار